Studijų centras

NAUJIENOS

2016-10-24

Studentams paskirtos socialinės stipendijos, skelbiamas papildomas paraiškų priėmimas

Spalio 24 d., Vilnius. Valstybinio studijų fondo valdyba paskyrė socialines stipendijas 2924-iems aukštųjų mokyklų studentams. Šioms stipendijoms išmokėti rudens semestrą skirta daugiau nei 1.8 mln. eurų.

Studentams, kurie dėl įvairių aplinkybių laiku nespėjo pateikti paraiškų, nusiminti neverta, nes nuo spalio 27 dienos skelbiamas papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas. Galimybe rudens semestrą gauti paramą dar gali pasinaudoti tie studentai, kurie nespėjo užpildyti prašymo ar neatitiko kriterijų pagrindinio priėmimo metu. Jie elektroninius prašymus Fondo tinklalapyje pateikti galės iki lapkričio 10 dienos įskaitytinai. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį laikotarpį.  Socialinės stipendijos paskirtos 1756 studentų iš nepasiturinčių šeimų, 581 studentui su negalia, kurių darbingumas neviršija 45 procentų. Taip pat – 587 studentų, kuriems iki pilnametystės nustatyta globa (rūpyba) arba kurie yra netekę abiejų savo tėvų.

Maždaug per mėnesį elektroniniu būdu pateiktos 3804 paraiškos socialinei stipendijai gauti. 880 prašiusieji socialinės stipendijos neatitiko pasirinkto socialinio kriterijaus, tinkamai neužpildė paraiškos, nepristatė dokumentų. Socialinės stipendijos neturi teisės gauti asmenys, kurie nėra studentai, ar studentai, kurie paraiškų priėmimo metu sustabdė studijas arba turėjo daugiau negu vieną akademinę skolą.

Socialinės stipendijos už rudens semestro pradžios mėnesius studentams bus pervestos spalio mėnesio gale. Vėliau socialinės stipendijos (123,50 Eur) bus išmokamos kas mėnesį į studentų asmenines sąskaitas iki kiekvieno mėnesio 27 dienos.


2016-05-03
Dėl papildomo prašymų priėmimo socialinėms stipendijoms gauti

Pavasario semestrą papildomo priėmimo kovo mėnesį metu Valstybinis studijų fondas aukštųjų mokyklų studentus parems daugiau nei 230 tūks. eurų, skirtų socialinėms stipendijoms. Socialinės stipendijos skiriamos studentams, atitinkantiems įstatymų nustatytus kriterijus. Šį semestrą kas mėnesį  123,50 eurų dydžio socialinės stipendijos bus mokamos 222 socialinę pašalpą gaunantiems studentams.
Daugiau informacijos galite rasti čia


2014-01-06
Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti

Nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos (imtinai) asmenys, baigę aukštojo mokslo studijas ir atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus bei siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašymo formą galima rasti fondo interneto svetainėje https://www.vsf.lt/get.php?f.893.
Daugiau informacijos galite rasti čia


2013-08-21
Prasideda valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimas

Nuo 2013 m. rugpjūčio 21 d. (10 val.) iki 2013 m. rugsėjo 27 d. studentai galės teikti prašymus valstybės remiamoms ir valstybės paskoloms rudens semestrą gauti.
Studentai, norintys gauti valstybės paskolą studijų įmokai mokėti (įstoję iki 2009 m.) arba valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarp žinybines) sutartis gauti, Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) tinklalapyje turi užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2013 m. rugsėjo 27 d.
Daugiau informacijos galite rasti čia


2013-08-16
Studentai galės teikti prašymus studijų stipendijai gauti

Nuo rugpjūčio 19 d. Valstybinis studijų fondas (VSF) priims studentų, 2013 m. įstojusių į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija ir pasirašiusių sutartis su aukštąja mokykla, prašymus studijų stipendijai gauti.
VSF direktoriaus patvirtintos formos pasirašytus prašymus studijų stipendijai išmokėti pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmo kurso studentai turi pateikti VSF ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.
Prašymus skirti studijų stipendiją studentai gali siųsti paštu adresu: Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12-306, LT-01108 Vilnius, arba pateikti atvykus į Fondą.
Daugiau informacijos galite rasti čia.

Išeiviai teiks prašymus paramai studijoms gauti
Nuo rugpjūčio 26 d. iki. rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti.
Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 26 d. iki. rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.
Daugiau informacijos galite rasti čia.


Pradedamas prašymų-anketų teikimas valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms gauti

Valstybinis studijų fondas skelbia prašymų-anketų teikimo pradžią ir pabaigą valstybės paskoloms bei valstybės remiamoms paskoloms gauti pavasario semestrui.
Studentai savo prašymus elektroniniu būdu gali pildyti nuo 2013 m. kovo 8 dienos 10 val. iki kovo 29 dienos (įskaitytinai). Norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą privalo Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2013 m. kovo 29 dienos.
Papildomą informaciją galite rasti Valstybinio studijų fondo
tinklalapyje.


Pradedamas paraiškų priėmimas socialinei stipendijai gauti pavasario semestre

Nuo sausio 20 d., Valstybinio studijų fondo interneto tinklapyje www.vsf.lt studentai galės pateikti paraiškas socialinei stipendijai (390 Lt per mėnesį) gauti. Elektronines paraiškas pateikti bus galima iki vasario 20 dienos.

Stipendija gali būti skiriama:
1) studentams, gaunantiems arba turintiems teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
2) studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
3) studentams, kuriems dar nesukako 26 metai ir jie yra netekę abiejų tėvų (ar turėto vienintelio iš tėvų, t. y. jei gimimo liudijime yra įrašytas tik vienas iš tėvų, o antro įrašo nėra) arba jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).

Daugiau informacijos galite rasti:
Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://www.vsf.lt/index.php?id=1102
Alytaus kolegijos tinklalapyje http://www.akolegija.lt/?id=show&nr=431

Alytaus kolegijos studijų centre adresu Seirijų g. 2, 103 kab. arba tel. 8 693 91 581


Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti
Studijas baigęs asmuo, atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.
Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos.
Kompensacijas gali gauti tik akademinių skolų neturintys asmenys, kurie karo tarnybą atliko po studijų baigimo, bet ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo studijų pabaigos.
Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus:

– pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus, ir;
– trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);
– antrosios pakopos studijas.

Tiems, kurie privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į aukštąsias mokyklas buvo priimti iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (iki 2012 m. gegužės 12 d.), už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama pabaigus studijas. Šiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais atliko privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.


Studentai kviečiami teikti prašymus kompensacijoms išmokėti

Jau patvirtinti geriausiai valstybės nefinansuojamose vietose besimokiusių studentų, kuriems valstybė kompensuos už studijas sumokėtą kainą, sąrašai. Visus studentus, kuriems bus kompensuota studijų kaina 2012 metais, Valstybinis studijų fondas informuos elektroniniu paštu. Studentai, gavę elektroninius pranešimus per juose nurodytą terminą, Valstybiniam studijų fondui turės pateikti prašymus pervesti kompensacijas į asmenines banko sąskaitas. Pavėlavusiems tai padaryti kompensacijos nebus išmokamos. Prašymus studentai turi pateikti elektroniniu būdu per fondo informacinę sistemą „Parama”.


Studentams paskirtos socialinės stipendijos rudens semestre
Valstybinio studijų fondo valdyba paskyrė socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams. Rudens semestre jas gaus 8456 studentai, jiems bus išmokėta daugiau nei 18 mln. litų.

Fondas sulaukė 12 570 elektroninių paraiškų, kurioms pateikti studentai turėjo beveik mėnesį. 3740 prašiusių skirti socialinę stipendiją asmenų paraiškos neatitiko pasirinkto socialinio kriterijaus, nebuvo laiku pristatę dokumentų arba neturėjo teisės stipendiją gauti, nes nėra studentai ar nėra užpildę paraiškų. Paraiškos atmestos ir jei studentai yra sustabdę studijas arba turi daugiau negu vieną akademinę skolą.

Atsižvelgus į socialinėms stipendijoms mokėti skirtą lėšų sumą, šį rudenį kaip ir pavasarį socialinės stipendijos skirtos tik tiems studentams, kurie neturi akademinių skolų.

Socialinės stipendijos už rudens semestro pradžios mėnesius studentams bus pervestos iki spalio mėnesio pabaigos. Vėliau socialinės stipendijos (390 Lt) bus mokamos kas mėnesį į studentų asmenines sąskaitas iki einamojo mėnesio 27 dienos.


Studentai jau gali pasirašyti paskolų sutartis
Informuojame, kad jau galite pasirašyti valstybės remiamų paskolų sutartis su bankais. Studentai, kurie buvo pateikę prašymus valstybės remiamai ar valstybės paskolai gauti, prisijungę prie savo anketos fondo interneto svetainėje www.vsf.lt
gali sužinoti, ar jiems yra skirta paskola.
Daugiau informacijos apie paskolos sutarties pasirašymą galite rasti čia.